"I don’t give a fuck. ‘I’m 36 and mature’: I don’t think like that. I don’t fucking think like that. ‘OMG, I’m 36 and I’m mature and I have a fucking 18-year-old daughter.’ I don’t think like that. I really don’t think like that."
— Evelyn Lozada, stating the fucking obvious